Kaupang Kapital Förmögenhetsförvaltning AB är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Som anknutet ombud får Kaupang Kapital Förmögenhetsförvaltning AB marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller tjänster.

Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.

Läs mer om Garantums tillstånd och tillsyn här: Tillsyn – Garantum

Eventuella klagomål anmäls till klagomålsansvarig hos Garantum Fondkommission AB. Klagomålansvarig, Box 7364, 103 90 Stockholm.

Läs mer om synpunkter och klagomål här: Synpunkter eller klagomål – Garantum

Kaupang Kapital Förmögenhetsförvaltning ABs rådgivare är licensierade hos SwedSec och därmed har våra rådgivare dokumenterad och nödvändig kunskap och kompetens. SwedSec arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad för anställda på finansmarknaden. Kaupang Kapital Förmögenhetsförvaltning AB är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB som också är det företag som är anslutet till SwedSec.

www.swedsec.se