Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden kan ett värdepappersbolag ha anknutna ombud. Ett anknutet ombud får vara anknutet endast till ett värdepappersbolag. Kaupang Kapitalförvaltning AB är anknutet ombud till värdepappersbolaget United Securities AB.

 

Som anknutet ombud kan Kaupang Kapitalförvaltning AB för United Securities räkning marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende dessa instrument eller tjänster.

 

United Securities ansvarar för eventuell ren förmögenhetsskada som Kaupang Kapitalförvaltning AB genom sin verksamhet som anknutet ombud uppsåtligen eller av oaktsamhet kan komma att orsaka kunden.

 

Klagomål i anledning av uppdrag som Kaupang Kapitalförvaltning AB utför som anknutet ombud ska ställas till United Securities klagomålsansvarig.